Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Środowisko ewaluacyjne

Historia zmian w systemie ZSMOPL

ZMIANY W WERSJI 1.29.2

Wdrożenie walidacji miejsca dostawy dla Komunikatu planowania dostaw.

ZMIANY W WERSJI 1.29.0

 • Dodanie miejsca planowanej dostawy w module 'Planowanie dostaw' dla Podmiotów Odpowiedzialnych
 • Dodanie nowych walidacji oraz błędów i ostrzeżeń dla Planu dostaw

ZMIANY W WERSJI 1.28.1

 • Dodanie możliwości odebrania uprawnień użytkownikowi
 • Poprawa blędów

ZMIANY W WERSJI 1.28.0

 • Usunięcie linku „Decyzje GIF o sprzeciwie do wywozu lub zbycia” ze strony głównej ZSMOPL
 • Dodanie nowej reguły - ostrzeżenie TROS60 „Zakład leczniczy wskazany w transakcji jako podmiot drugiej strony aktualnie w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nie posiada statusu "Aktywny”
 • Dodanie nowej reguły-błąd TROS59 „Nie podano numeru dokumentu źródłowego”
 • Poprawa błędów

ZMIANY W WERSJI 1.27.1

 • Opublikowanie deklaracji dostępności dla systemu ZSMOPL
 • Dodanie walidacji TROSPOZ44 dla transakcji STN w przypadku, gdy podano w niej pozycję transakcji bez stanów
 • Poprawa walidacji TROSPOZ83 – rozróżnienie serii produktu
 • Poprawa walidacji TROSPOZ85 – rozróżnienie serii produktu
 • Wyłączenie walidacji TROSPOZ75 dla transakcji STN
 • Poprawa błędów

ZMIANY W WERSJI 1.27.0

 • Uporządkowano podziału aptek na ogólne i szpitalne na wniosku o rejestrację i zmianę struktury podmiotu
 • Zautomatyzowano aktualizację danych podmiotu leczniczego na podstawie zmian w rejestrze RPWDL
 • Ustalono limity zgłoszeń braków dla pojedynczego produktu w ramach jednego komunikatu zgłoszeń braków. Utworzono ostrzeżenie TRZB8 "Przekroczono limit ilości zgłoszenia braków dla produktu"
 • Ustalono limity zgłoszeń braków zgłaszanych przez portal ZSMOPL
 • Usunięto możliwość dodawania załączników na wniosku o założenie konta w ZSMOPL
 • Poprawiono błędy

ZMIANY W WERSJI 1.26.1

 • Dodano transakcję STN
 • Dodano regułę KM9 odrzucającą komunikat, w którym transakcja STN wystąpiła więcej niż raz lub nie była ostatnią transakcją w komunikacie
 • Dodano regułę TROSPOZ83 odrzucającą komunikat, w którym użyto transakcji STN nie podając w niej stanów wszystkich produktów z wcześniejszych transakcji
 • Dodano nowe ostrzeżenie TROSPOZ84 - "W pozycji transakcji podano informację o stanach magazynowych, która nie była wymagana przy wykorzystaniu transakcji STN" 
 • Dodano nowe ostrzeżenie TROSPOZ85 - "Podano stany magazynowe produktu, który nie występuje w żadnej transakcji".
 • Wyłączono walidację TROSPOZ44 w przypadku przesłania transakcji STN
 • Dodano nowe ostrzeżenia TROS58 - "Zwolnienie serii do obrotu może być zgłoszone wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny."
 • Wprowadzono obowiązek podawania numeru dokumentu źródłowego transakcji w komunikacie obrotów i stanów
 • Poprawiono błędy

ZMIANY W WERSJI 1.26.0

 • Zoptymalizowano formularz zgłoszenia braków
 • Dodano możliwość przesłania pustego planu dostaw z poziomu portalu
 • Dodano na formularzu zgłoszenia braków informację o kategorii dostępności produktu
 • Dodano ostrzeżenie o treści "Produkty o kategorii dostępności OTC nie podlegają obowiązkowi zgłaszania braku" w przypadku próby zgłoszenia poprzez portal braku produktu o kategorii dostępności OTC.
 • Poprawiono błędy

ZMIANY W WERSJI 1.25.0

 • Dodanie nowego ostrzeżenia TROS56 – „Apteka wskazana w transakcji jako kontrahent aktualnie w Rejestrze Aptek nie posiada statusu aktywna”
 • Dodanie nowego ostrzeżenia TROS57 – „Hurtownia wskazana w transakcji jako kontrahent aktualnie w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych nie posiada statusu aktywna”
 • Dodanie nowego ostrzeżenia TRZB7 – "Produkty o kategorii OTC nie podlegają obowiązkowi zgłaszania braków"
 • Poprawa mechanizmu dodawania deklaracji dostaw w przypadku wyboru produktu z wcześniejszej deklaracji
 • Poprawa mechanizmu usuwania uprawnień po dezaktywacji konta
 • Optymalizacja wyświetlania zgłoszeń braków

ZMIANY W WERSJI 1.24.0

 • Dodanie nowego ostrzeżenia TROSPOZ81 „Data wygaszenia ważności pozwolenia jest starsza niż 3 lata",
 • Dodanie nowego ostrzeżenia TROSPOZ82 „Podany kod GTIN należy do produktu weterynaryjnego, który nie podlega raportowaniu do ZSMOPL”,
 • Dodanie nowego ostrzeżenia TROS55 „Raportujący i kontrahent to ten sam podmiot”,
 • Dodanie reguły TRZB6 "Data wystąpienia braku wcześniejsza niż 7 dni",
 • Dodanie informacji o dacie wygaszenia produktu i rodzaju produktu leczniczego.

ZMIANY W WERSJI 1.23.0

 • Zmiana w zakresie sposobu raportowania planów dostaw. Dostawy będą raportowane z dokładnością do miesiąca, a nie do tygodnia.
 • Dodanie nowego ostrzeżenia TROSPOZ80 w przypadku, gdy podano stan serii produktu przekraczający dozwolony limit. Limit dla aptek: 10 000. Limit dla hurtowni i podmiotów odpowiedzialnych: 200 000.
 • Modyfikacja ostrzeżenia TROSPOZ79, aby pojawiało się w przypadku, gdy rok wystawienia zapotrzebowania na import docelowy jest starszy niż 2 lata.
 • Numer NIP pobierany będzie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
 • Dodanie możliwości raportowania numeru NIP kontrahenta zamiast numeru REGON kontrahenta.

ZMIANY W WERSJI 1.22.0

 • Na stronie startowej ZSMOPL został dodany link do decyzji GIF o sprzeciwie wywozu lub zbycia.

ZMIANY W WERSJI 1.21.0

 • Reguła TROS24 dotycząca braku elementu < rodzajDokZrodlSprz > została wyłączona. Element ten będzie niewymagany, utrzymywany tylko w celu zgodności z poprzednią wersją systemu.

ZMIANY W WERSJI 1.20.0

 • Dodano nowe ostrzeżenie KM8 w przypadku próby wycofania komunikatu wycofanego lub błędnego.
 • Dodano nowe ostrzeżenie TROSPOZ79 w przypadku gdy rok wystawienia zapotrzebowania na import docelowy jest starszy niż 1 rok.
 • Rozszerzono informacje przekazywane w wartości błędnej w TROS50 „Data transakcji nie jest zgodna z datą komunikatu.”. Nowe wartości to: <dataCzasTransakcji>;<dataKomunikatu>.
 • Dodano możliwość filtrowania komunikatów na zakładce Komunikaty po aktualnym statusie apteki lub hurtowni.

ZMIANY W WERSJI 1.19.0

 • Dodano możliwość podania w zgłoszeniu braku informacji o przyczynie braku, zarówno na portalu jak w komunikacieZB – nowy opcjonalny element .
 • Dodano nową regułę TROSPOZ78 dot. daty ważności serii.
 • Skrócono opisy transakcji PM+ i WM-. Transakcje te nie będą już przeznaczone na potrzeby składowania zleconego. Składowanie należy raportować jako standardowe transakcje wydania i przyjęcia magazynowego. W okresie przejściowym transakcje PM+ i WM- użyte na potrzeby składowania zleconego nie będą odrzucane. Koniec okresu przejściowego nie został jeszcze wyznaczony.
 • Skrócono opis transakcji WUI.
 • Dodano możliwość wyszukiwania po ID apteki, hurtowni i podmiotu leczniczego na ekranie wypełniania wniosku.
 • Poprawiono aktualizację danych apteki, hurtowni i podmiotu leczniczego w przypadku aktualizacji danych w rejestrze źródłowym.
 • Poprawiono szereg innych drobnych błędów.

ZMIANY W WERSJI 1.18.0

 • Nowa reguła TROS54 weryfikująca poprawność podanego NIP.
 • Wyłączono możliwość zgłaszania wznowień, wstrzymań i zakończeń dostaw zarówno z poziomu portalu jak i na poziomie XSD
 • Zmiany w XSD: zmieniono typ decimal (18,4) na decimal (18,5)
 • Nowy rodzaj transakcji – PRO, Przyjęcie zwrotu z oddziału szpitalnego – transakcja wewnętrzna
 • Nowy rodzaj transakcji – INW, Inwentaryzacja – transakcja wewnętrzna, docelowo zastąpi transakcje IR+, IR-
 • Wdrożono SHA256 w podpisach komunikatów zwrotnych
 • Wprowadzono poprawkę w regule KM4 umożliwiającą ponowne przesłanie komunikatu, który został omyłkowo wycofany
 • Uproszczenie transakcji obrotu:
  • W miejsce transakcji:
   • ZKU Kupno (od podmiotu z Polski)
   • ZPR Przywóz (od podmiotu z UE)
   • ZIM Import (od podmiotu spoza UE)
  • Wprowadza się jedną:
   • ZKU Kupno
  • W miejsce transakcji:
   • SPR Sprzedaż (do podmiotu z Polski)
   • SWY Wywóz (do podmiotu z UE)
   • SEK Eksport (do podmiotu spoza UE)
  • Wprowadza się jedną:
   • SPR Sprzedaż
  • W miejsce transakcji:
   • PKU Przyjęcie mag. od podmiotu z Polski
   • PPR Przyjęcie mag. od podmiotu z UE
   • PIM Przyjęcie mag. od podmiotu spoza UE
  • Wprowadza się jedną:
   • PKU Przyjęcie magazynowe
  • Wprowadza się jedną:
   • WPR Wydanie mag. do podmiotu z Polski
   • WWY Wydanie mag. do podmiotu z UE
   • WEK Wydanie mag. do podmiotu spoza UE
  • Wprowadza się jedną:
   • WPR Wydanie magazynowe
  • Dotychczasowe transakcje będą nadal przyjmowane w okresie przejściowym. Termin zakończenia okresu przejściowego nie został jeszcze określony.
  • Dotychczasowe transakcje będą zmieniane na docelowe automatycznie na etapie przetwarzania komunikatu.

ZMIANY W WERSJI 1.17.0

 • Nowa reguła TROS53 weryfikująca unikalność lp pozycji.
 • Poprawka opisu reguły KM5 weryfikującej unikalność lp transakcji.
 • Nowe reguły TRZB4 i TRPD12 odrzucające komunikaty z transakcjami z przyszłości.
 • Zmiana wagi reguły TROSPOZ34 dot. numeru zapotrzebowania z ostrzeżenia na błąd.
 • Poprawka w opisie reguły TROS11 dot. adresu podmiotu, z którym zawierana jest transakcja.
 • Zmiana działania reguły TROS52 na odrzucanie komunikatów sprzed 1 kwietnia.
 • Dodanie reguł TRZB5 i TRPD13 odrzucających komunikaty sprzed 1 kwietnia.
 • Poprawki drobnych błędów.

ZMIANY W WERSJI 1.16.0

 • Poprawiono obsługę błędów usługi getStatus – dodano opisy błędów wywołania usługi.
 • Dodano usługę getStan umożliwiającą pobranie przez podmiot informacji o własnych stanach magazynowych przechowywanych w ZSMOPL.
 • Usprawniono obsługę błędu KM1 – komunikat będzie widoczny na koncie podmiotu, jeśli identyfikatory podmiotu i identyfikatory MPD będą poprawne.
 • Przeniesiono informację o wersji systemu na górną belkę. Wersja będzie widoczna na każdym ekranie.
 • Skrócono opisy niektórych transakcji.
 • Wprowadzono zmianę w regule TROS49. Regułę podzielono na 2 reguły:
  • TROS51: "Data korygowanej transakcji nie może być datą przyszłą."
  • TROS49: "Data korekty musi być późniejsza niż data transakcji korygowanej."
 • Dodano regułę KM7: "Przekroczono termin 7 dni na korektę komunikatu."
 • Dodano regułę TROS52 odrzucającą komunikaty z transakcjami sprzed 19 marca 2019.
 • Wprowadzono, w ramach TROS9 i TROS11, wymagalność podawania nazwy i adresu podmiotu odpowiedzialnego, gdy ten jest kontrahentem.
 • Wprowadzono zmiany w zakresie działania reguł TROSPOZ71 i TROSPOZ75. Reguły te będą obowiązywać w przypadku każdej z transakcji OS z wyjątkiem IR- gdy ta ustawia wszystkie stany na 0.
  • TROSPOZ71 Nie podano numeru serii.
  • TROSPOZ75 Nie podano daty ważności serii.
 • Zmieniono opis reguły TROSPOZ44 na: „Nie podano informacji o stanach magazynowych, która jest wymagana dla podanego rodzaju transakcji.”

ZMIANY W WERSJI 1.15.0

 • Dodano kolumnę ‘data komunikatu’ na portalu,
 • Ograniczono możliwość przesyłania zgłoszeń braków przez hurtownie farmaceutyczne,
 • Przesłanie ilości lub wartości mniejszej niż zero będzie odrzucane jako błąd na poziomie schematu komunikatu (XSD),
 • Poprawiono opisy komunikatów błędu TROSPOZ44, KM2 i KM3,
 • Zniesiono wymagalność podawania nazwy kontrahenta w przypadku gdy jest on apteką, hurtownią lub podmiotem leczniczym,
 • Wyłączono reguły TROSPOZ33 i TROSPOZ35.
 • W Poprzedniej wersji 1.14.0, reguły TROSPOZ76 i TROSPOZ77 zwracały Ostrzeżenie. Reguły te od wersji 1.15.0 będą powodowały odrzucanie komunikatów. Reguły zostały dodane z powodu błędów w komunikatach dotyczących sprzeczności w polach:
  <stanIloscDostepny> - <stanIloscDostepnySeria>
  oraz
  <stanIloscWstrzWycof> - <stanIloscWstrzWycofSeria>
  Reguły sprawdzają, czy pole <stanIloscDostepnySeria> nie zawiera stanu większego niż <stanIloscDostepny>. Pole <stanIloscDostepny> dotyczy stanu dostępnego wszystkich serii dla produktu (EAN-u) posiadanego przez podmiot (tak samo dla produktów wstrzymanych lub wycofanych), pole <stanIloscDostepnySeria> tylko dla konkretnej serii tego produktu.

ZMIANY W WERSJI 1.14.0

 • Dodano historię zmian dostępną pod linkiem „Historia zmian” na górnej belce ekranu.
 • Zostaje wprowadzona wymagalność numerów serii i daty ważności serii dla wszystkich komunikatów OS
 • W związku z powyższym zmodyfikowano działanie reguł TROSPOZ71 oraz TROSPOZ75 na następujące:
  • TROSPOZ71 Nie podano numeru serii.
  • TROSPOZ75 Nie podano daty ważności serii.
 • W trosce o jakość przesyłanych danych wprowadzono następujące nowe reguły walidacyjne:
  • TROS48 - Podana data transakcji odnosi się do przyszłości.
  • TROS49 - Podana data dokumentu korygowanego odnosi się do przyszłości lub podana data dokumentu korygowanego jest późniejsza niż data dokumentu korygującego.
  • TROSPOZ77 - Stan wstrzymany serii nie może być większy od stanu wstrzymanego produktu.
   TROSPOZ76 - Stan dostępny serii nie może być większy od stanu dostępnego produktu.
 • Dodano opcjonalną możliwość umieszczenie w komunikacie elementu deklarującego datę komunikatu <dataKomunikatu> w formacie RRRR-MM-DD.
 • W związku z powyższym wprowadzono następujące reguły walidacyjne w przypadku gdy w komunikacie element <dataKomunikatu> jest użyty:
  • KM6 - Data komunikatu jest z przyszłości.
  • TROS50 -  Data transakcji nie jest zgodna z datą komunikatu.
 • Dodano informacje o numerze komunikatu i numerze transakcji na ekranach z błędów w transakcji.
 • Uzupełniono odpowiedzi getStatus o informacje o <wartoscBledna>.
 • Słownik rodzajów transakcji dostępny na ekranie wyszukiwania transakcji w komunikacie rozszerzono o rodzaje transakcji planów dostaw i zgłoszeń braków.
 • Wyłączono następujące reguły:
  • TRPD7 - Nie podano wymaganego uzasadnienia wstrzymania lub zakończenia dostaw dla transakcji w rodzaju "wstrzymanie dostaw" (WS) lub "zakończenie dostaw" (ZA).
  • TRP6 - Podano datę końcową transakcji, która nie jest wymagana dla transakcji w rodzaju "wznowienia dostawy" (WZ) oraz "zakończenia dostaw" (ZA).

ZMIANY W WERSJI 1.13.0

 • Zmiana w zakresie dodawania konta nowego użytkownika do podmiotu raportującego. Oprócz loginu konieczne będzie podanie także imienia i nazwiska.
 • Zmiany na ekranie Komunikaty, Zgłoszenia braków oraz Użytkownicy. Użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych z poziomu podmiotu raportującego bez względu na kontekst logowania.
 • Zmiany w zakresie statusów komunikatów. Status wycofany został zarezerwowany dla wycofywanych komunikatów poprawnych/poprawnych z ostrzeżeniem. Wycofanie błędnego komunikatu nie będzie zmieniało jego statusu.
 • TROS12 dotyczący błędnego identyfikatora apteki zostaje zmieniony z ostrzeżenia na błąd.
 • Zmiany w zakresie podmiotów leczniczych. Podmioty lecznicze prowadzące apteki szpitalne i działy farmacji zostały połączone w jeden, wspólny rodzaj podmiotów: podmiot prowadzący działalność leczniczą. W okresie przejściowym raportowanie jako podmiot typu PA lub PF pozostaje bez zmian i jest nadal możliwe.

ZMIANY W WERSJI 1.12.1

 • Wyświetlanie listy komunikatów z ostatnich 7 dni po kliknięciu kafelka „Komunikaty”.
 • Wyświetlanie adresów podmiotów odpowiedzialnych w trakcie wyboru kontekstu podczas logowania.
 • Poprawienie działania reguły KM4.
 • Sprawdzanie czasu ostatniej aktywności użytkownika w czasie pracy na wielu kartach (automatyczne odświeżanie czasu).

ZMIANY W WERSJI 1.12.0

 • Użytkownikom podmiotów leczniczych dodano możliwość zgłaszania braków produktów leczniczych poprzez kafelek „Zgłoszenia braków”.
 • Dodano na ekranie startowym klauzulę informacyjną RODO.
 • Wyłączono działanie następujących reguł:
  • TROS5,
  • TROSS8,
  • TROS10,
  • TROS15,
  • TROS27.
 • Wprowadzono regułę KM4, która będzie odrzucać duplikaty komunikatów.
 • Dodano reguły, które odrzucają numery EAN z niepoprawną sumę kontrolną:
  • TRZB3,
  • TRPD2.
 • Zmieniono działanie reguł z błędu na ostrzeżenie:
  • TROSPOZ33,
  • TROSPOZ35.
 • Zmieniono działanie reguły TROS12 – dotyczącej identyfikatora apteki – z ostrzeżenia na błąd.
 • Poprawiono działanie reguły KM3. W przypadku błędnego numeru komunikatu, numer ten będzie pojawiał się jako błędna wartość.
 • Poprawiono treść opisu następujących reguł:
  • TROS2,
  • TROS9,
  • TROS12,
  • TROS13,
  • TROS14,
  • TROS31,
  • TROSPOZ32,
  • TROSPOZ33,
  • TROSPOZ37,
  • TROSPOZ38,
  • TROSPOZ39,
  • TROSPOZ40,
  • TROSPOZ41,
  • TROSPOZ42,
  • TROSPOZ70,
  • TROSPOZ75,
  • TRPD1,
  • TRZB1.

ZMIANY W WERSJI 1.11.0

 • Wprowadzono zmiany w zakładce Komunikaty. Lista komunikatów będzie się wyświetlać dopiero po wybraniu nawet jednego kryterium i kliknięciu przycisku „Szukaj”.
 • W przypadku transakcji IR+ oraz IR- przesłanie pozycji bez numeru serii lub bez daty ważności serii nie będzie wywoływało błędu.

ZMIANY W WERSJI 1.10.4

 • Wprowadzono obligatoryjność podawania numeru i daty serii.

ZMIANY W WERSJI 1.10.3

 • Poprawiono wyświetlanie adresów aptek i hurtowni na ekranie logowania.
 • Poprawiono wyświetlanie adresów aptek i hurtowni na górnej belce ekranu.
 • Dodano adresy aptek i hurtowni na widoku miejsc pracy w zakładce „Moje konto”.

ZMIANY W WERSJI 1.10.2

 1. Poprawiono wyświetlanie komunikatów błędów w przypadku, gdy w danej pozycji występował w sumie więcej niż jeden błąd lub ostrzeżenie.
 2. Poprawiono wyświetlanie informacji o identyfikatorze biznesowym podmiotu odpowiedzialnego. Na ekranie widoku „Moje konto” w polu ID będzie wyświetlał się numer NIP.

ZMIANY W WERSJI 1.10.1

 • Wprowadzono poprawkę umożliwiającą podanie w transakcji IR+ i IR- ilości równej 0.

ZMIANY W WERSJI 1.10.0

 1. Skrócono minimalny akceptowalny okres planu dostaw do 3 miesięcy.
 2. Poprawiono błąd wyświetlania adresów na ekranie logowania.
 3. Poprawiono błąd utrudniający przesyłanie zgłoszeń błędów przez podmioty lecznicze.
Ten serwis korzysta z plików cookies. Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie (szczegółowe informacje znajdują się w Polityce cookies)